А. И. Промптов Птицы в природе

Букинистическая книга
Сохранность: хорошая
Авторы: А. И. Промптов
Издательство: Л. ГПИ
Год издания: 1949
Страниц: 460
Формат: (225 x 150 x 30 мм) 
Переплет: твердый

Bukinisticheskaya kniga
Sokhrannost': khoroshaya
Avtory: A. I. Promptov
Izdatel'stvo: L. GPI
God izdaniya: 1949
Stranits: 460
Format: (225 x 150 x 30 mm)
Pereplet: tverdyy

  • 00618
  • 8(918)290-31-33 г. Краснодар

Цена:

1 100,00 Р
  • Отзывы (0)
Аннотация
Купить книгу А. И. Промптов Птицы в природе-методика наблюдений над птицами: Основные правила и условия практической работы орнитолога. Классификация птиц и состояние фауны изучаемого края по сезонам. Годовой цикл в жизни птиц. Основные условия определения птиц в природе. Сезонные наблюдения над птицами. Групповые экскурсии по изучению птиц в природе. Определитель птиц в природе по облику и биологическим признакам. Биологические характеристики важнейших птиц, включенных в определительные таблицы: Гагаровые (поганки и гагары). Веслоногие(бакланы и пеликаны). Цапли и аисты. Пластинчатоклювые (утки, нырки, гуси и лебеди). Дневные хищные. Куриные. Пастушковые(журавли, коростели, лысухи). Кулики. Чайки. Рябки. Голуби. Совы. Кукушковые. Сизоворонковые (щурки, зимородки, удоды). Стрижеобразные. Козодои. Дятлы. Воробьиные.

Annotatsiya
Kupit' knigu A. I. Promptov Ptitsy v prirode-metodika nablyudeniy nad ptitsami: Osnovnyye pravila i usloviya prakticheskoy raboty ornitologa. Klassifikatsiya ptits i sostoyaniye fauny izuchayemogo kraya po sezonam. Godovoy tsikl v zhizni ptits. Osnovnyye usloviya opredeleniya ptits v prirode. Sezonnyye nablyudeniya nad ptitsami. Gruppovyye ekskursii po izucheniyu ptits v prirode. Opredelitel' ptits v prirode po obliku i biologicheskim priznakam. Biologicheskiye kharakteristiki vazhneyshikh ptits, vklyuchennykh v opredelitel'nyye tablitsy: Gagarovyye (poganki i gagary). Veslonogiye(baklany i pelikany). Tsapli i aisty. Plastinchatoklyuvyye (utki, nyrki, gusi i lebedi). Dnevnyye khishchnyye. Kurinyye. Pastushkovyye(zhuravli, korosteli, lysukhi). Kuliki. Chayki. Ryabki. Golubi. Sovy. Kukushkovyye. Sizovoronkovyye (shchurki, zimorodki, udody). Strizheobraznyye. Kozodoi. Dyatly. Vorob'inyye.

Пока нет комментариев

Написать комментарийcaptcha